Caroline J. Bosmajian

Caroline J. Bosmajian

Contact Information
Pharmacy Building
** South Campus **
Buffalo, NY
Phone: (716) 645-4833
cjbosmaj@buffalo.edu
Contact Information

Pharmacy Building
** South Campus **
Buffalo, NY
Phone: (716) 645-4833
cjbosmaj@buffalo.edu